Postanowienia ogólne gwarancji

 1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne przedmiotu gwarancji (towaru) powstałe w okresie obowiązywania gwarancji z przyczyn w nim tkwiących, a w szczególności na skutek ujawnienia ukrytych wad materiałowych regenerowanej turbosprężarki lub na skutek ujawnienia ukrytych wad
  materiałowych regenerowanej turbosprężarki lub na skutek ujawnienia wad spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem przez Gwaranta regeneracji turbosprężąrki.
 2. Gwarant udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia zakupu przedmiotu gwarancji.
 3. Gwarancją objęte są tylko te towary które zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, zostały zamontowane lub zdemontowane w zarejestrowanych zakładach (serwisach, warsztatach) napraw samochodowych.
 4. Gwarant nie odpowiada za szkody spowodowane wadami Towaru, a w szczególności nie odpowiada za utratę przychodów, przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej lub funkcjonowaniu procesów technologicznych, jak również za bezpośrednie i pośrednie koszty wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania przedmiotu gwarancji. W każdym przypadku sumaryczna odpowiedzialność Gwaranta nie może przekroczyć kwoty zapłaconej przez Klienta za wykonaną usługę.
 5. Gwarancja nie wyłącza nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby głównej Gwaranta.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wadę Towaru należy zgłosić pisemnie w ramach tzw. ”REKLAMACJI” w miejscu zakupu Towaru.
 2. Reklamujący zobowiązany jest współdziałać z Gwarantem w celu realizacji zobowiązań, zobowiązań gwarancyjnych, a w szczególności poprzez niezwłoczne ( tj. W terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych licząc, od dnia podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia Wady) dostarczenie Towaru do siedziby Gwaranta.
 3. Przy zgłoszeniu reklamacji Reklamujący zobowiązany jest do okazania dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury), a także zaświadczenia, że przedmiot gwarancji został zamontowany w zarejestrowanym zakładzie (warsztacie) napraw samochodowych.
 4. Dostarczony do Gwaranta towar winien być kompletny.
 5. W przypadku potwierdzenia odpowiedzialności Gwaranta, uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy wadliwego towaru w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru do Gwaranta, a w przypadku gdy naprawa nie jest możliwa, do wymiany Towaru na nowy. Klient ma
  prawo do zwrotu zapłaconej ceny jedynie w przypadku, gdy wymiana towaru na nowy, wolny od wady jest niewykonalna (np. z powodu braku dostępności turbosprężąrki gwarancyjnej u Gwaranta).
 6. Gwarant nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z ponownym demontażem i montażem towaru reklamacyjnego.
 7. W okresie trwania postępowania reklamacyjnego, Gwarant nie jest zobowiązany do dostarczenia Reklamującemu samochodu zastępczego.
 8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwe, rzecz wolną od wad, albo dokonał istnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
 9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku nie dopełnienia przez Reklamującego obowiązków określonych w pkt 1-4 postępowania reklamacyjnego.

Wyłączenie gwarancji

 1. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z nienależytej eksploatacji towaru lub powstałe na skutek nienależytego zamontowania lub nienależytego zdemontowania towaru.
 2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku kolizji drogowych, lub innych zdarzeń losowych, lub wynikających z jakichkolwiek ingerencji w strukturę Towaru.
 3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady ujawnione w Towarach, które nie zostały zamontowane, lub zdemontowane w zarejestrowanych zakładach napraw samochodowych oraz tych, które nie zostały zamontowane wraz z kompletem nowych osłon drążków kierowniczych.
 4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady , jeżeli Towar był eksploatowany w warunkach przekraczających dopuszczalne normy użycia, lub przeciążenia.
 5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru spowodowane niesprawnością układu zawieszenia lub innych układów, z którymi Towar współpracuje lub które wpływają na pracę Towaru.
 6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady, jeżeli reklamujący wiedział o wadzie w chwili dostarczenia Towaru.

Utrata gwarancji

 1. Utrata gwarancji następuje w przypadku nieprzestrzeganiu zaleceń gwaranta w zakresie montażu , eksploatacji, konserwacji i obsługi Towaru zawartych w zaleceniach Gwaranta a także w przypadku używania wadliwego przedmiotu gwarancji pomimo przesłanek wystąpienia wady.

Main Menu

661 355 977